05.11.17 HILTON TEL AVIV

ISRAEL HEALTH CONFERENCE

 • חדשנות וטכנולוגיה במערכת הבריאות
 • בית החולים העתידי
 • רפואה ללא גבולות
 • פאנל מנכ"לי בתי חולים מהמובילים בעולם
 • פאנל שרי בריאות ממספר מדינות
 • מוזמנים:מנהלי בתי חולים והנהלות בכירות מהארץ ומהעולם
 • הנהלות קופות החולים
 • הנהלות משרדי הבריאות, האוצר ,הרווחה וחברות ביטוח
 • אדריכלי בתי חולים
 • דיקנים של בתי ספר לרפואה
 • נציגי חייל הרפואה
 •   חברות טכנולוגיות בינלאומיות
 •   קרנות הון והשקעות
 • חברי ועדת הבריאות של הכנסת